*n o t h i n g

posted on 18 Jan 2010 10:03 by khaethriya

Low self-esteem is like driving through life with your hand-break on.  

Maltz, Maxwell.

*การขาดความรัก ความเชื่อมั่น และการให้คุณค่าตัวเองนั้น ก็เหมือนการขับรถไปตามถนนแห่งชีวิตโดยไม่ปลดเบรกมือ